info@norwichschool.ac.th (+66) 2-451-1100 to 2

Primary Coffee Morning: Reading Workshop

กิจกรรม Coffee Morning เพื่ออบรมเรื่องการอ่าน

In the approach to Book Week here at Norwich, join Mr Bryan as he leads a reading workshop open to all our Primary parents. Learn more about ‘Reading for Pleasure’ along with the evidence and research that suggests a love of reading can help children grow academically. Find out how you, as parents and carers, can support your child in developing a love of reading whilst also finding out about our approach to teaching reading at school and the strategies that we use.

ในขณะที่กิจกรรมสัปดาห์หนังสือกำลังใกล้เข้ามาถึง ขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรม Coffee Morning เพื่อรับฟังการอบรมเรื่องการอ่าน นำโดย Mr Bryan กิจกรรมเปิดให้ผู้ปกครองระดับชั้น Primary ของเราทุกคน ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘การอ่านเพื่อความสุข’ ที่มีการศึกษาวิจัยเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชี้ให้เห็นว่า ความรักในการอ่านสามารถช่วยให้เด็กๆ เติบโตในด้านวิชาการได้ มาเรียนรู้วิธีที่ในฐานะผู้ปกครองนักเรียน ท่านสามารถสนับสนุนบุตรหลานของคุณในการส่งเสริมความรักการอ่านได้อย่างไร อีกทั้งรับฟังแนวทางการสอนการอ่านที่โรงเรียนและกลยุทธ์ต่างๆ ที่โรงเรียนนำมาใช้

#SocialMediaChampion
#โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรบริติช #โรงเรียนนานาชาติพระราม2 #นอริช
#โรงเรียนนานาชาติ #britishschool #norwich #rama2 #bkk #openhouse
#internationalschool #samutsakhon #thebestvalueineducation